Ogólne warunki handlowe

wstrony internetowej www.fermeria.pl

1. Spółka handlowa AT personalistika s.r.o. (słow. skrót s.r.o. oznacza Sp. z o.o.) REGON: 46 788 425 z siedzibą w Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou, SR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Preszowie, dział: Sro, numer akt: 26424 / P (dalej zwana " Administratorem") publikuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane "OWH"), które regulują prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem a osobami trzecimi (klientami lub innymi firmami) - Użytkownikami strony internetowej https://www.fermeria.pl. Administrator jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie usług pośrednictwa w obszarze działalności usługowej.

2. Administrator w poniższych postanowieniach niniejszego OWH określa cel, sposób korzystania oraz podstawowe warunki stosunku umownego Użytkowników strony internetowej. Jakikolwiek inny cel wejścia i korzystania z serwisu https://www.fermeria.pl niż określony w niniejszych OWH jest zabroniony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane korzystaniem z strony internetowej w celu innym niż określony w niniejszych OWU. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody oraz straty spowodowane osobom trzecim, z którymi użytkownicy nawiązali kontakt za pośrednictwem obsługiwanej strony internetowej.

3. Strona internetowej https://www.fermeria.pl jest ogólnodostępna dla Użytkowników, którzy po zarejestrowaniu się w serwisie mogą poszukiwać osoby do opieki nad osobami starszymi, opieki nad osobami z głębokim upośledzeniem, opieki nad dziećmi w domu, korepetytora oraz osoby do pomocy domowej ("Szukam osobę do pomocy - jestem ogłoszeniodawcą") lub oferować za pośrednictwem serwisu swoje usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi, opieki nad osobami z głębokim upośledzeniem, opieki nad dziećmi, korepetycji przedmiotowych, korepetycji z języka obcego lub instrumentu muzycznego oraz pomocy w domu ("Szukam pracy - jestem osobą do pomocy "). (w tekście jako „Użytkownik, Użytkownicy"). W przypadku korzystania z usługi oferta ekspresowa nie jest przez Użytkownika wymagana rejestracja, usługa ta jednak musi być dostępna na stronie internetowej.

4. Administratorem strony internetowej https://www.fermeria.pl jest firma AT Personalistika s.r.o. (w tekście jako " Administratorem").

5. Rejestracja i korzystanie z usług serwisu internetowego

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej https://www.fermeria.pl mogą zainteresowane osoby po dokonaniu rejestracji skorzystać z usług Administratora i świadczonych za pośrednictwem ww. strony internetowej. Rejestrację można wykonać poprzez Facebooka, Gmaila lub e-mailem. W przypadku rejestracji poprzez e-mail, po uprzednim potwierdzeniu przesłanego linku autoryzacyjnego Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail potwierdzenie o zakończeniu rejestracji. Aby uzyskać dostęp do strony internetowej Administratora rejestrując się za pośrednictwem Facebooka lub Gmaila, Użytkownik korzysta z konta oraz danych zarejestrowanych na Facebooku lub Gmailu. Następnie Użytkownik wprowadza swoje dane, takie jak imię i nazwisko, płeć, miesiąc i rok urodzenia, numer telefonu, zdjęcie i zakłada konto. Użytkownik ma następnie możliwość wyboru rodzaj profilu i ogłoszenia (w tekście jako "Kategoria") głównie w następujących obszarach: opieka nad osobami starszymi, opieka nad dziećmi, korepetycje, pomoc domowa, zawody specjalistyczne, opieka nad zwierzętami.     

5.1. Użytkownik, który dokona rejestracji, może bezpłatnie korzystać z usług strony w ograniczonym zakresie – może kontaktować się z innymi użytkownikami korzystając jedynie ze zdefiniowanych wiadomości, lub może korzystać z nieograniczonych usług witryny (kontaktowanie się z użytkownikami bez ograniczeń) za opłatą (członkostwo na czas określony) - patrz cennik.

5.2. Użytkownik rejestruje się na stronie internetowej poprzez wpisanie adresu e-mail i samodzielnie zdefiniowanego hasła oraz poprzez wyrażenie zgody na ogólne warunki handlowe, co potwierdza klikając na pole - Zarejestruj się. Dalsze kroki rejestracji różnią się w zależności od obszaru zainteresowań Użytkownika. Dokonując rejestracji Użytkownik zakłada swoje konto rejestracyjne, które jest chronione loginem i hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swojego loginu i hasła przed nadużyciami.

5.3. Zakładanie profilu

Po dokonaniu rejestracji i założeniu konta musi Użytkownik rozpoczynając zakładanie profilu podać niezbędne dane w wybranej przez siebie kategorii. Podane dodatkowe dane związane z wybranym rodzajem profilu i ogłoszenia, które chce Użytkownik zamieścić w serwisie (np. dotyczące kwalifikacji, częstotliwości wykonywania czynności, doświadczenia, wykształcenia, kursów i certyfikatów, prawa jazdy, wymaganego wynagrodzenia, liczby osób, palenia papierosów i inne dane opcjonalne). Jednocześnie przy podawaniu ww. danych Użytkownik decyduje, czy jest zainteresowany ofertami agencji a w przypadku zainteresowania należy zaznaczyć wybrane pole. Wypełnione dane są przechowywane w bazie danych aplikacji Fermeria.sk, z czym Użytkownik zgadza się poprzez ich wypełnienie. Użytkownik może w każdej chwili zmienić podane dane.

5.4. Użytkownik po dokonaniu rejestracji (wyświetlona została strona potwierdzająca zakończenie rejestracji) może zalogować się klikając na link w menu głównym na stronie internetowej "Zaloguj się", wpisując nazwę użytkownika (identyczną z adresem e-mail Użytkownika) i hasło lub logując się za pomocą Facebooka lub Gmaila. Zalogowany Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących stron: Mój profil, Moje ogłoszenia, Dane osobowe, Recenzje, Skrzynka odbiorcza/Inbox.

5.5. Użytkownik ma możliwość edycji danych podanych w profilu bez ograniczeń, w tym celu należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Użytkownik może mieć założonych wiele profili w zależności od pakietu, z którego usług korzysta.

5.6. Publikacja profilu

a) Wypełniony profil Użytkownika po pierwszym zapisie zostanie automatycznie przesłany do zatwierdzenia przez Administratora. Administrator może odrzucić wyświetlenie profilu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem z linkiem do edycji profilu (powód odmowy). Jeżeli Administrator zatwierdzi profil Użytkownika, profil ten zostanie opublikowany i wyświetlony na stronie internetowej dla osób trzecich i zalogowanych Użytkowników.

b) Każda modyfikacja profilu Użytkownika automatycznie blokuje jego wyświetlanie, a warunkiem dalszej publikacji profilu jest zatwierdzenie zmodyfikowanego profilu przez Administratora.

c) Jeśli profil został zatwierdzony przez Administratora, Użytkownik może w każdej chwili zatrzymać wyświetlanie swojego profilu i w przyszłości go ponownie publikować. Jeśli oferowana działalność nie jest już aktualna, Użytkownik zakończy publikowanie swojego profilu.

d) Jeśli Użytkownik nie jest aktywny w serwisie, to oznacza, że jego profil zostanie wstrzymany w 180 dniu od ostatniego logowania w serwisie. Użytkownik przed wstrzamaniem profilu zostanie zawsze powiadomiony o tym fakcie powtarzającym się komunikatem. Po wstrzymaniu profilu Użytkownik może zalogować się na stronie i ponownie aktywować swój profil. Postępując zgodnie z powyższą procedurą, Administrator zapobiega publikacji nieaktualnych/nieaktywnych profili.

e) Wyróżnianie wyświetlanie profilu - Profile Użytkowników są sortowane w zestawieniu na podstawie daty ich publikacji. Za opłatą może Użytkownik wyróżnić wyświetlanie swojego profilu - będzie on wtedy pozycjonowany na początku rankingu - usługa HIGHLIGHT. Wyróżnione profile są posortowane według czasu zakupu wyróżnienia. Korzystanie z tej usługi jest dostępne dla Użytkowników od 1. 6. 2024 r., chyba że Administrator wyznaczy inną datę.

5.7.  Zakładanie ogłoszenia

Zalogowany Użytkownik może zakładać ogłoszenie w serwisie otwierając link w menu głównym Moje ogłoszenia. Przy zakładaniu pierwszego ogłoszenia, wyświetla się strona ze wskazówkami - linkiem do formularza zakładania ogłoszenia. Jeśli Użytkownik ma już utworzone ogłoszenie, może dodać kolejne, klikając odpowiedni przycisk na stronie Moje ogłoszenia. Użytkownik wypełnia formularz ogłoszenia (wszystkie dane obowiązkowe oraz dane dodatkowe) i zapisuje ogłoszenie klikając odpowiedni przycisk. Użytkownik może edytować dane podane w ogłoszeniu poprzez ponowne wypełnienie formularza. Jeden Użytkownik - Ogłoszeniodawca może utworzyć i opublikować tyle ogłoszeń, na ile pozwala mu rodzaj pakietu (członkostwa), w ramach którego korzysta z usług.

5.8.  Publikacja ogłoszenia

a) Wypełnione ogłoszenie Użytkownika jest po pierwszym zapisie automatycznie wysyłane do zatwierdzenia przez Administratora. Administrator może odmówić publikacji ogłoszenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową z linkiem do ponownej edycji Ogłoszenia (powód odmowy). W przypadku zatwierdzenia ogłoszenia Użytkownika przez Administratora, będzie ogłoszenie opublikowane i widoczne w serwisie dla osób trzecich i zarejestrowanych Użytkowników.

b) Jakakolwiek modyfikacja ogłoszenia Użytkownika automatycznie wstrzymuje jego publikację, a warunkiem dalszej publikacji jest zatwierdzenie zmodyfikowanego ogłoszenia przez Administratora.

c) Jeśli ogłoszenie zostało zatwierdzone przez Administratora, Użytkownik może w każdej chwili przerwać publikację swojego ogłoszenia i w razie potrzeby ją ponownie aktywować. W przypadku, gdy oferowana usługa nie jest już aktualna, Użytkownik zakończy publikację swojego ogłoszenia.

d) Ogłoszenie jest ważne przez 30 dni od zatwierdzenia. Zmiana treści ogłoszenia nie skutkuje przedłużeniem jego ważności. Po okresie 30 dni przestaje być ogłoszenie wyświetlane i o tym fakcie zostanie użytkownik poinformowany z 3 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość przedłużyć ważność ogłoszenia na następne 30 dni, w tym przypadku będzie ogłoszenie kwalifikowane jako nowe i wyświetlany na liście zgodnie z datą ponownej publikacji. Dzięki tej funkcji Administrator ogranicza zagrożenie publikowania w serwisie nieaktualnych ogłoszeń.

e) Wyróżnienie ogłoszenia - ogłoszenia Użytkowników są posortowane w zestawieniu według czasu publikacji. Użytkownik może wyróżnić swoje ogłoszenie za opłatą – takie ogłoszenie zostanie umieszczone w rankingu z góry za pomocą usługi HIGHLIGHT. Wyróżnione ogłoszenia są posortowane według czasu zakupu wyróżnienia. Korzystanie z tej usługi będzie dostępne dla Użytkowników od 1. 6. 2024 r., chyba że Administrator ustali inną datę.

5.9. Oferta ekspresowa

Za pośrednictwem niniejszej strony https://www.fermeria.pl może również Użytkownik, który nie zarejestrował się w serwisie, opublikować swoją ogłoszenie w określonym obszarze działalności, ale tylko za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu formularza – Oferta ekspresowa. W ramach dodawania oferty ekspresowej musi Użytkownik podać tytuł ogłoszenia, miejsce świadczenia usług, oferowane wynagrodzenie, opis czynności, której poszukuje lub którą świadczy, swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zapoznania się z regulaminem i wyrażenia zgody przed wypełnieniem i zapisaniem ogłoszenia o ofercie Express. Po zatwierdzeniu ogłoszenia przez Administratora, zostanie  Oferta Ekspresowa opublikowana w serwisie pod podnaym tytułem, lokalizacją i imieniem i nazwiskiem Użytkownika, który ją dodał. Korzystanie z tej usługi będzie dostępne dla Użytkowników od momentu jej uruchomienia.

5.10. Ocena i składanie skarg na oceny

Możliwość oceniania i składania skarg na oceny, jest dla Użytkowników dostępna od 1. 3. 2022, Administrator zastrzega sobie możliwość ustalenia innej daty.

a) Na stronie internetowej https://www.fermeria.pl ma Użytkownik prawo do wystawienia oceny innemu Użytkownikowi, który świadczył usługę lub z którym się komunikował. Ocena podawana jest w postaci liczby od 0 do 5 (0 najgorsza ocena - 5 najlepsza ocena) i wyświetlana jest w formie graficznej (symbole gwiazdek) oraz słownej (słowne atrybuty z menu atrybutów lub wpisanie innego atrybutu). Wystawiona ocena jest widoczna w profilu ocenianego Użytkownika na stronie https://www.fermeria.pl, oceny można wystawiać również  niezarejestrowanym Użytkownikom.

b) Użytkownik, który nie zgadza się z wystawioną oceną innego Użytkownika lub uważa, że ocena narusza jego prawa, ma prawo do zgłoszenia skargi na wystawioną ocenę: klikając na odpowiedni link na liście ocen (po zalogowaniu się na stronie Moje oceny). Zgłoszona ocena będzie nadal wyświetlana aż do momentu, gdy Administrator zgodnie z przysługującym mu prawem i po zbadaniu sprawy lub według własnego uznania, dokona zmiany oceny lub usunie ocenę, którą uznał za niewłaściwą lub naruszającą prawa Użytkownika. Administrator nie jest zobowiązany do spełnienia żądania zgłaszającego skargę Użytkownika. Administrator zawsze usuwa dane osobowe i obraźliwe uwagi z oceny.

5.11. Komunikacja między użytkownikami

Jeśli Użytkownik zamierza bezpośrednio skontaktować się z innym Użytkownikiem, musi być zalogowany i aby wyświetlić formularz kontaktowy w elemencie pop-up, musi kliknąć przycisk w Profilu Użytkownika lub w ogłoszeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie posiada płatnego członkostwa, może odpowiadać na profile jedynie wysyłając bezpłatną, uniwersalną wiadomość za pośrednictwem wewnętrznej poczty na portalu web, a jeśli użytkownik posiadający profil, z którym nawiązano kontakt, jest zainteresowany to może odpowiedzieć zdefiniowaną wiadomością. Natomiast, aby użytkownicy mogli się ze sobą się komunikować, konieczny jest zakup pakietu (członkostwa) przez użytkownika, który oferuje pracę na portalu web. Użytkownik (oferujący pracę) posiadający płatne członkostwo może kontaktować innych użytkowników - osoby poszukujące pracę i które odpowiedziały na ogłoszenie, bez ograniczeń komunikować się poprzez wiadomości w wewnętrznej skrzynce pocztowej/Inbox portalu web lub telefonicznie, pod warunkiem, że użytkownik posiada opublikowany numer telefonu. Użytkownik wprowadza swoją wiadomość dla innego Użytkownika i klika na przycisk "Wyślij wiadomość", przez co wyraża zgodę na przesłanie drugiemu Użytkownikowi swoich danych kontaktowych (numer telefonu, e-mail). Wiadomość pojawia się na stronie Użytkownika w "Skrzynce odbiorczej" w ramach jednej konwersacji, a Użytkownik w ramach tej konwersacji ma dostęp do danych kontaktowych. Jeśli Użytkownik, do którego skierowana jest wiadomość, odpowie na nią, wiadomość zostanie wyświetlona w ramach tej konwersacji w "Skrzynce odbiorczej" pierwszego Użytkownika. W ramach konwersacji Użytkownik, do którego wysłane zostało zapytanie, widzi również dane kontaktowe pierwszego Użytkownika. W konwersacji między użytkownikami zapisywana jest cała historia wiadomości.

Użytkownik ma od 01.03.2022 r. możliwość zapisywania profili użytkowników lub ogłoszeń, które go interesują, w kategorii ulubione lub zapisywania swoich opcji wyszukiwania.

W przypadku podstawowego, bezpłatnego korzystania jest korzystanie z usług przez osoby fizyczne ograniczone, a Użytkownik może kontaktować się z innymi użytkownikami witryny wyłącznie za pomocą zdefiniowanej wiadomości, bez możliwości uzyskania dostępu do danych kontaktowych tego użytkownika.

5.12.  Komunikacja telefoniczna

Możliwość nawiązywania kontaktu telefonicznego między Użytkownikami jest dostępna od 01.03.2022 r. pod warunkiem, że Użytkownik ma w swoim profilu podany numer telefonu, a Użytkownik (oferujący pracę) ma w tym czasie opłacone członkostwo w serwisie.

5.13. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść publikowanych przez siebie tekstów, zdjęć lub grafik i jest zobowiązany do zapewnienia, że treść jego profilu lub reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej i niniejszymi OWH:

◦  Użytkownik może opublikować profil lub ogłoszenie wyłącznie w zakresie opieki nad osobami starszymi, opieki nad osobami z głębokim upośledzeniem, opieki nad  dziećmi i nie może oferować w profilu lub ogłoszeniu żadnych innych produktów lub usług ani zawierać informacji reklamowych i promocyjnych oraz informacji sprzecznych z dobrymi obyczajami.

◦  Użytkownik nie może naruszać praw innych osób, szkodzić ich reputacji ani naruszać ich praw.

◦ Użytkownik nie może publikować swoich danych osobowych w treści profilu lub ogłoszenia (np. dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, numer PESEL). Administrator ma prawo usunąć takie dane z ogłoszenia lub nie publikować takiego ogłoszenia i ich usuwać. Dane kontaktowe są podawane przez Użytkownika tylko w podanej sekcji. Użytkownik sam publikuje swoje zdjęcie.

5.14. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług serwisu. Po rezygnacji może nadal korzystać ze swojego konta rejestracyjnego oraz z usług Administratora. Jeżeli jednak Użytkownik chce trwale zrezygnować - zlikwidować swoje konto rejestracyjne na stronie https://www.fermeria.pl, musi przesłać swoje żądanie rozwiązania umowy drogą elektroniczną lub pisemną do Administratora. Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 30 dni od daty jego otrzymania i poinformuje Użytkownika o likwidacji konta.

5.15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji (w szczególności zatajenie istotnych informacji, zmianę danych osobowych, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej itp.). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu spowodowane nieprawdziwymi informacjami podanymi przez Użytkowników w publikowanych przez nich profilach lub ogłoszeniach.

5.16. Użytkownicy strony https://www.fermeria.pl, akceptują fakt, że na tej stronie mogą być umieszczone widoczne loga lub przekazy reklamowe Administratora lub innych osób trzecich. Przekazy reklamowe (logotypy, filmy, zdjęcia) są publikowane na podstawie umowy zawartej odrębnie z Administratorem.

6. Usługi i cena

6.1. Założenie konta rejestracyjnego na stronie https://www.fermeria.pl jest dla Użytkowników bezpłatne. Użytkownicy mają dostęp do swojego konta, mogą zakładać profile lub ogłoszenia, kontaktować się z innymi Użytkownikami oraz mają dostęp do wszystkich funkcji serwisu w ramach wykorzystywanego pakietu usług zgodnie z aktualnym cennikiem z dnia 01.03.2022. Aktualny cennik można znaleźć tutaj .

6.2. Usługodawca świadczy odpłatnie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

      - kontakt nieograniczony i bezpośredni z dostępem ważnym przez określoną liczbę dni, wyróżnianie ogłoszenia (ogłoszeń), okres ważności wyróżnienia ogłoszenia zależy od jego rodzaju,

         - wyróżniać profil, okres ważności wyróżnienia profilu zależy od jego rodzaju.

Dla Użytkownika rozpoczyna się okres ważności Profilu lub Ogłoszenia od momentu pierwszego zatwierdzenia Profilu lub Ogłoszenia przez Administratora.

6.3. USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW - RODZAJE

Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są podzielone na usługi dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz na usługi dla firm (osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i innych osób prawnych). Usługi są następnie podzielone na różnego rodzaju - "pakiety", w zależności od zawartości usług i ich ceny.

Użytkownik po zamówieniu usługi otrzymuje potwierdzenie zamówienia oraz aktywacji usługi. Przed zakończeniem świadczenia Administrator wysyła do Użytkownika informację o terminie zakończenia świadczenia usługi.

6.3.1. Osoby fizyczne mogą korzystać z pakietu usług:

podstawowe bezpłatne korzystanie z usług z ograniczoną możliwością kontaktowania się z innymi użytkownikami - zdefiniowana wiadomość, utworzenie 1 profilu i 1 ogłoszenia dla każdej kategorii, z możliwością dopłaty za niektóre usługi,

PREMIUM – odpłatne korzystanie z usług przez określony czas (np. 7, 14 lub 30 dni) - możliwość nieograniczonego kontaktowania się kontakt z innymi użytkownikami, utworzenie 1 profilu i 1 ogłoszenia dla każdej kategorii, z możliwością dopłaty za niektóre usługi.

Osoby fizyczne mogą płacić za następujące usługi:

WYRÓŻNIANIEpłatna usługa wyróżniająca publikowane ogłoszenia lub profilu. Ogłoszenia lub profile są sortowane na podstawie daty opublikowania. W przypadku usługi Wyróżnienia jest ogłoszenie lub profil Użytkownika wyświetlany w wyszukiwarce na pierwszej lub głównej stronie przez określony czas (30 dni) i pozycjonowany na początku według rotacji zgodnie z całkowitą liczbą wyróżnionych ogłoszeń. Korzystanie z tej usługi jest dostępne dla Użytkowników od 1. 6. 2024 r., chyba że Administrator wyznaczy inną datę.

Dokładna specyfikacja usług i ceny w ramach poszczególnego pakietu (członkostwa) dla przedsiębiorców i innych obiektów gospodarczych znajdują się w cenniku usług - dostępnym tu.

 

6.3.2. Firmy i inne podmioty mogą korzystać z "pakietów":

- za dopłatą z nieograniczonego kontaktowania się z Użytkownikami serwisu i publikowaniu ogłoszeń według czasu trwania usługi 6 miesięcy i 12 miesięcy, z możliwością dopłaty za dodatkowe usługi.

Usługa dla firm i innych podmiotów gospodarczych obejmuje nieograniczone publikowanie ogłoszeń, publikowanie profilu firmowego, kontaktowanie się z Użytkownikami serwisu, ocenianie Użytkowników, powiadamianie e-mailem o odpowiednich profilach Użytkowników, powiadamianie e-mailem o otrzymanych wiadomościach lub profilach Użytkowników, archiwowanie wiadomości oraz prezentowanie w formie banneru firmy między profilami i prezentowanie firmy w indeksie strony. Baner do prezentacji między profilami obejmuje utworzenie banneru reklamowego - obróbka tekstu i grafiki. W przypadku płatnych zdjęć, grafik lub filmów, będą one rozliczane osobno. Prezentacja Użytkownika w indeksie serwisu oznacza, że nazwa i logo Użytkownika będą wyświetlane w indeksie strony internetowej (na stronie głównej).

Dokładna specyfikacja usług i ceny w ramach poszczególnego pakietu (członkostwa) dla przedsiębiorców i innych obiektów gospodarczych znajdują się w cenniku usług - dostępnym tu.

 

Przedsiębiorstwa i inne podmioty mogą płacić za tę usługę:

WYRÓŻNIANIE – płatna usługa wyróżniająca publikowane ogłoszenia lub profilu. Ogłoszenia lub profile są sortowane na podstawie daty opublikowania. W przypadku usługi Wyróżnienia jest ogłoszenie lub profil Użytkownika wyświetlany na pierwszej lub głównej stronie przez określony czas (15 dni) i pozycjonowany na początku według rotacji zgodnie z całkowitą liczbą. Korzystanie z tej usługi jest dostępne dla Użytkowników od 1. 6. 2024 r., chyba że Administrator wyznaczy inną datę.

Firmy i inne podmioty gospodarcze mogą w porozumieniu z Administratorem za dodatkową opłatą wykupić następujące usługi:

a) Tworzenie banneru do prezentacji między profilami wg. wymagań Użytkownika:

Administrator w uzgodnionym terminie przygotuje na stronie Facebook banner reklamowy zgodnie ze specyfikacją Użytkownika jako zamawiającego. W przypadku wykorzystania odpłatnych zdjęć, grafik lub filmów, znajdą się one oddzielnie na fakturze.

b) Nieodpłatny status na Facebooku wspierający ogłoszenia zgodnie z wymaganiami Użytkownika:

Utworzenie statusu na stronie Facebook wspierających ogłoszenia. Jest to automatyczne generowanie ofert pracy w postaci nieodpłatnego statusu na Facebooku.

c) Płatny status na Facebooku do obsługi reklam:

Utworzenie statusu na stronie Facebook wspierającego ogłoszenia, które wykona Administratora w uzgodnionym terminie, za dopłatą w wysokości 25% całkowitego dziennego budżetu na reklamę bez podatku VAT (np. jeśli klient chce status lub reklamę na Facebooku za 4586,80 zł, opłata wynosi 1146,70 zł i naliczona całkowita oplata wyniesie 5733,50 zł). Klient otrzyma zestawienia wszystkich zestawienia z tym związane - statystyki o zasięgu postu, statystyki dotyczące wykorzystanego budżetu przeznaczonym na FB posty.

 d ) Płatne reklamy na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram)

Utworzenie płatnej reklamy na stronie Facebook, które wykona Administratora zgodnie ze specyfikacją Użytkownika oraz w uzgodnionym terminie, za dopłatą w wysokości 25% całkowitego dziennego budżetu na reklamę bez podatku VAT (. Klient otrzyma zestawienia wszystkich zestawienia z tym związane - statystyki o zasięgu postu, statystyki dotyczące wykorzystanego budżetu przeznaczonym na FB posty.

 e) Utworzenie banneru reklamowego na portalu społecznościowym:

Użytkownik może zamówić u Administratora utworzenie banneru reklamowego dla portalu społecznościowego. Wykorzystane płatne zdjęcia lub grafiki będą fakturowane osobno.

6.4. Rodzaje płatności dla osób fizycznych:

- płatność SMS-em (jeśli jest usługa dostępna za tą metodę płatności pobierana jest opłata).

Rodzaje płatności dla firm i innych osób:

- płatność na podstawie faktury wystawionej przez Administratora (za tę formę płatności pobierana jest opłata w wysokości 22,72 zł).

W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej obowiązują Ogólne Warunki Handlowe Tatra Bank, a.s. (pol. odpowiednik skrótu a.s. to S.A.), w których bank określa warunki dla danego rodzaju płatności - ich treść znajdziesz znaleźć tu. W przypadku płatności SMS-em obowiązują ogólne warunki handlowe operatora oferującego tę formę płatności - ich treść znajdziesz tu. Terminem płatności jest dzień złożenia zamówienia (z wyjątkiem płatności na podstawie faktury).

6.5.  Zakres i treść świadczonych usług jest określona na stronie internetowej. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem i poprosić o bardziej szczegółowe wyjaśnienie zakresu i treści usług. Cena usług i opłat pobieranych przez Administratora jest kalkulowana odrębnie, a ich wysokość podana jest odrębnie na stronie internetowej w cenniku.

6.6. Dokument podatkowy za zamówioną i opłaconą usługę jest wystawiany przez Administratora zgodnie z ustawą nr 222/2004 o podatku od towarów i usług w obowiązującym brzmieniu.

6.7. Stosunek umowny pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą powstaje poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Usługodawcy. Umowa zostaje zawarta na czas określony do momentu ważnej rejestracji lub zamówionej Usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

7. W przypadku wystąpienia problemu ze świadczoną usługą Użytkownik może złożyć u Administratora reklamację na świadczoną usługę niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Użytkownik musi przesłać reklamację do Administratora w formie pisemnej na adres e-mail: fermeria@fermeria.pl lub na adres siedziby Administratora Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou. Administrator zweryfikuje podane w reklamacji okoliczności i o swoich ustaleniach oraz sposobie usunięcia wady niezwłocznie poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. Administrator rozpatruje skargi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zakończenie stosunku umownego:

- Administrator może odstąpić od umowy (i usunąć konto rejestracyjne) z powodu:

c) jeśli Użytkownik komunikuje się z innymi Użytkownikami w sposób obraźliwy lub w inny nieodpowiedni sposób,

- Użytkownik może odstąpić od umowy (i zażądać usunięcia konta rejestracyjnego) z powodu:

b) jeśli Administrator poważnego naruszy zobowiązań wynikających z umowy.

9.  Użytkownik nie może naruszać dobrego imienia Administratora, przekazywać nieprawdziwe i zniekształcone informacje osobom trzecim oraz podejmować działania mające na celu zaszkodzenie Administratorowi w jakikolwiek sposób.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do ogłaszania czasowo i treściowo zdefiniowanych "promocji" dla nowych Użytkowników jak również dla dotychczasowych Użytkowników. Administrator określa datę rozpoczęcia i zakończenia promocji. Regulamin promocji publikuje Administrator w odpowiednim czasie na swojej stronie internetowej. Użytkownik nie ma prawa do skorzystania z promocji, jeżeli nie spełnia warunków wymaganych przez Administratora i ujętych w regulaminie promocji.

11. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszych OWU, w szczególności zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego uiszczania opłat za usługi zgodnie z cennikiem i OWU.

12. Administrator zobowiązuje się i oświadcza, że nie będzie wykorzystywać danych osobowych otrzymanych w trakcie świadczenia usług przez Użytkownika do celów innych niż związanych z prowadzaniem własnej działalności i realizacją zobowiązań umownych.

13. Administrator będzie postępował zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz. U. i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu oraz informacje o przysługujących im prawach są określone na stronie internetowej w odrębnym dokumencie Regulamin dot. przetwarzania danych osobowych.

14. Stosunki umowne powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem podczas funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej podlegają prawu Republiki Słowackiej. Administrator wydaje niniejsze OWH, które obowiązują wszystkich Użytkowników strony https://www.fermeria.pl i są zgodne z odpowiednimi przepisami dyrektyw Unii Europejskiej oraz obowiązującym prawem. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU w dowolnym terminie. W związku z wydaniem nowego OWU lub zmianą OWU przez Administratora, stare OWU tracą ważność z dniem opublikowania nowego OWU lub zmiany OWU na stronie internetowej.

15. Administrator niniejszym informuje Użytkowników o przysługującym im prawie wystąpienia do inspekcji handlowej zgodnie z ustawą 391/2015 Z.z. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów oraz zmianie i rozszerzeniu niektórych ustaw. Użytkownik to osoba fizyczna, która kupuje towary lub korzysta z usług prywatnie i niekomercyjnie. Alternatywne rozstrzyganie sporów to procedura alternatywnego rozstrzygania sporów na podstawie niniejszej ustawy, której celem jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu między stronami sporu. Organem właściwym do alternatywnego rozstrzygania sporów jest Słowacki Inspektorat Handlu, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, SR, IČO: 17 33 19 27. Innymi organami właściwymi do alternatywnego rozstrzygania sporów na mocy ustawy są: Urząd Regulacji Przemysłu Sieciowego w przypadku sporów wynikających z umów o wzajemnym połączeniu, Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych w przypadku sporów wynikających z umów o świadczenie usług publicznych. Konsument ma prawo do skontaktowania się ze sprzedawcą, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Konsument ma prawo zażądać wszczęcia alternatywnych metod rozwiązywania sporów podczas inspekcji handlowej, jeśli sprzedawca odpowiedział negatywnie na żądanie zadośćuczynienia lub nie odpowiedział w ciągu 30 dni od daty wysyłki. Wniosek musi zostać złożony przez konsumenta do właściwego inspektoratu handlowego. Możliwość wniesienia sprawy do sądu pozostaje nienaruszona.

16. Podczas korzystania z serwisu wymagane są znajomości technicznych możliwości Internetu oraz ogólne umiejętności wszystkich Użytkowników serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wirusy lub inne ataki na system komputerowy lub inne urządzenia techniczne Użytkowników tej strony internetowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia się ze stroną internetową.

17. Niniejszy Regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.

 

Administrator AT personalistika s.r.o.

Anton Tekely, Dyrektor Zarządzający